16 maja 2016

Na pytania internautów odpowiadali Robert Ogór - Prezes Zarządu i Piotr Kaźmierczak - Wiceprezes Zarządu.

Zapraszamy do lektury pełnego zapisu konferencji.

MichałM: Jak idzie ostatni kwartał obrotowy względem wewnętrznych budżetów?
Zarząd Grupy AMBRA: W ostatnim kwartale zgodnie z tym, co napisaliśmy w raporcie kwartalnym oczekujemy wzrostu sprzedaży. W szczególności oczekujemy dobrej sprzedaży win stołowych oraz cydru. Natomiast nie publikujemy danych o sprzedaży przed publikacją raportów okresowych.

tytus: Dlaczego w ujęciu rok do roku wzrosły należności handlowe o blisko 10%?
Zarząd Grupy AMBRA: Przychody ze sprzedaży wzrosły o 15,4%, zatem wzrost należności o 10% oznacza poprawę efektywności.

MichałM: Co zawiera pozycji pozostałe wartości niematerialne na 16, 2mln zł?
Zarząd Grupy AMBRA: Pozycja "pozostałe wartości niematerialne" obejmuje głównie znaki towarowe i oprogramowanie. Szczegóły można znaleźć w raporcie półrocznym http://www.ambra.com.pl/assets/RI/Raporty/okresowe/20152016/AMBRA_HY_2015-2016.pdf i w raporcie rocznym (również dostępnym na naszej stronie internetowej).

MichałM: Dlaczego EBIT i EBITDA są niższe w okresach porównawczych po trzech kwartałach?
Zarząd Grupy AMBRA: Niższy poziom EBIT i EBITDA wynika w całości z zysków jednorazowych zrealizowanych w roku ubiegłym. Na poziomie EBIT wyniosły one 5,3 mln zł za trzy kwartały roku 2014/2015. Po oczyszczeniu z tych czynników EBIT wzrósł o około 5%.

MichałM: Czy poziom 7 mln zł środków pieniężnych jest dla spółki optymalny?
Zarząd Grupy AMBRA: Tak, jest to poziom potrzebny do bieżącego zarządzania płynnością w Grupie.

DanielG: Jakie inwestycje są obecnie realizowane?
Zarząd Grupy AMBRA: Główne inwestycje związane są z odnawianiem (odtwarzaniem) aktywów produkcyjnych (linie produkcyjne) w naszej winiarni w Biłgoraju.

Rafał: Witam, z czego bierze się pozycja w bilansie „różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych”?
Zarząd Grupy AMBRA: Są to różnice pomiędzy wyceną aktywów netto kontrolowanej spółki zagranicznej wg kursu z dnia nabycia w porównaniu do kursu na dzień bilansowy.

Tomasz Wojtasiewicz: Za jaką część sprzedaży odpowiada Rumunia? Przychody wzrosły tam aż o 95,7%? Czy taka dynamika może zostać utrzymana?
Zarząd Grupy AMBRA: Wskazany wynik osiągnięty został w III kwartale. Udział sprzedaży Rumunii w przychodach Grupy za 3 kwartały 2015/2016 wynosił 12,7%, dynamika sprzedaży po 3 kwartałach to +24,8%. Dwucyfrowe wskaźniki wzrostów sprzedaży są w najbliższych okresach możliwe do osiągnięcia.

gsikora@gmail.com: Ile wynosi dług netto na ostatni dzień bilansowy? Jakie są jego tendencje?
Zarząd Grupy AMBRA: Dług netto w czwartym kwartale roku obrotowego kształtuje się zazwyczaj na poziomie zbliżonym do trzeciego kwartału. Nie oczekujemy zmiany tej tendencji w bieżącym roku.

ArturInwest: Co z akwizycjami? Spółka ma obecnie spore możliwości finansowe na przejęcia
Zarząd Grupy AMBRA: W krótkim terminie nie planujemy znaczących akwizycji. Koncentrujemy się na rozwoju organicznym.

DGP: Jak zarząd ocenia rachunek przepływów pieniężnych? Jest on obecnie optymalny, czy jest miejsce do poprawy?
Zarząd Grupy AMBRA: Przepływy pieniężne są na dobrym poziomie. Potencjał poprawy widzimy głównie w obniżce poziomu zapasów, nad czym będziemy pracować w następnych okresach.

Ciekawski: Co częściej Polacy będą pić w najbliższe wakacje: cydr czy prosecco?
Zarząd Grupy AMBRA: Cydr. Sprzedaż prosecco w minionym roku przekroczyła 1 mln butelek 0,75 l. W tym samym czasie Polacy skonsumowali ponad 12 mln litrów cydru.

Tomasz Wojtasiewicz: Z czego wynika duży wzrost zysku na sprzedaży w III kw.?
Zarząd Grupy AMBRA: Zysk na sprzedaży wzrósł w tempie porównywalnym do sprzedaży. Najszybciej rosła sprzedaż win stołowych i musujących. Rosła sprzedaż we wszystkich krajach działalności Grupy.

Pola: Czy fundusze rozmawiają z zarządem częściej niż ostatnio? Spółka jest tania patrząc na wskaźniki i stopę dywidendy.
Zarząd Grupy AMBRA: Spółka jest w ciągłym kontakcie z inwestorami instytucjonalnymi, którzy pozytywnie oceniają zarówno przepływy pieniężne jak i politykę dywidendową.

Qba: Czy Pana zdaniem program 500+ może przyczynić się do wzrostu konsumpcji produktów spółki?
Zarząd Grupy AMBRA: Z ust rządowych płyną wskazówki o prodemograficznym przeznaczeniu programu 500+. Prodemograficzne działanie napojów alkoholowych jest faktem powszechnie znanym. Reszta równania pisze się sama.

Irek: Jakiej dynamiki oczekują Państwo (jaka byłaby zadowalająca) w samym IV kwartale roku obrotowego?
Zarząd Grupy AMBRA: Z uwagi na to, że święta wielkanocne przypadały w trzecim kwartale, oczekujemy, że sprzedaż w czwartym kwartale będzie rosła wolniej niż w poprzednim kwartale.

HB: Na jaki okres obowiązuje obecna polityka dywidendowa?
Zarząd Grupy AMBRA: Do odwołania.

luke: Czy spółka zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Zarząd Grupy AMBRA: Odsyłamy do naszego raportu rocznego. Są to głównie transakcje forward w ograniczonym zakresie.

Ula: Dlaczego spółka zanotowała ujemne zyski w III kwartale?
Zarząd Grupy AMBRA: Strata netto realizowana dotąd rokrocznie przez Grupę AMBRA wynika z wysokiej sezonowości sprzedaży skoncentrowanej w wysokim stopniu w II kwartale roku obrotowego, tj. IV kwartale kalendarzowym. Zasoby operacyjne, produkcja, sprzedaż, dystrybucja konieczne do obsługi tak wysokiej sezonowości powodują słabszą efektywność finansową w pozostałych kwartałach.

MGte: Jakie tendencje rynkowe prognozuje spółka na kolejny rok?
Zarząd Grupy AMBRA: Oczekujemy kontynuacji wzrostu rynku wina. Najszybciej rosnąć będą wina stołowe oraz cydr. Poniżej dynamiki rynku kształtować się będzie natomiast konsumpcja win typu aperitif oraz win musujących.

Zbyszek: Czy spółka ma plany zagospodarowania środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości w Rumunii?
Zarząd Grupy AMBRA: Zeszłoroczny przychód ze sprzedaży części nieruchomości został przeznaczony do obniżenia długu Grupy. Przychody ze sprzedaży pozostałych części są trudne do zaplanowania w czasie, więc na dzisiaj nie ma też planu ich przeznaczenia.

widz: Najlepszy kwartał dla spółki to IV kw. Który kwartał jest najsłabszy?
Zarząd Grupy AMBRA: Najniższy poziom sprzedaży oraz wyników mamy w trzecim kwartale roku obrotowego (tzn. pierwszym roku kalendarzowego).

Rikko: Jakie są plany inwestycyjne spółki na najbliższe okresy?
Zarząd Grupy AMBRA: Podobnie jak w bieżącym roku inwestować będziemy głównie w rozwój winiarni w Biłgoraju.

linux: W jakim segmencie sprzedaży spółka odnotowuje największe dynamiki wzrostowe?Jakie są Państwa prognozy na najbliższe kwartały?
Zarząd Grupy AMBRA: Jak informowaliśmy w raporcie najwyższe stopy wzrostu zanotowały na rynku polskim wina stołowe, w tym również ich sprzedaż w naszej sieci sklepów CENTRUM WINA, jak również sprzedaż win do gastronomii. Drugim obszarem wzrostu sprzedaży jest operacja rumuńska. Oczekujemy, że zarówno wina stołowe w Polsce, dalszy wzrost konsumpcji cydru, jak i rozwój biznesu w Rumunii będą głównymi czynnikami wzrostu w kolejnych okresach.

ED: Co z działką w Rumunii? Jest kupiec?
Zarząd Grupy AMBRA: Sytuacja na rynku nieruchomości w Bukareszcie nie wskazuje na możliwość sprzedaży tej nieruchomości w najbliższych okresach.

ED: Czy dywidenda została już uchwalona?
Zarząd Grupy AMBRA: Uchwała o wypłacie dywidendy zapada na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaplanowanym na październik 2016 r.

Zbyszek: Czy w następnym kwartale też zobaczymy poprawę wyniku netto?
Zarząd Grupy AMBRA: Nie komentujemy wyników przed ich publikacją.

Krzysztof Barański: Czy spółka zamierza kontynuować zmniejszanie zadłużenia?
Zarząd Grupy AMBRA: Osiągnęliśmy bardzo niski poziom długu netto: poniżej wskaźnika 1 x EBITDA. Dalsze obniżanie poziomu długu będzie ograniczone w skali i zależne o przyszłych decyzji inwestycyjnych.

fundamentalista: Z czego wynika tak silna (42,8%) erozja przepływów operacyjnych po III kwartałach?
Zarząd Grupy AMBRA: W roku obrotowym 2014/2015 silnie spadały zapasy, co pozytywnie wpłynęło na przepływy operacyjne. Poziom przepływów operacyjnych za trzy kwartały roku obrotowego 2015/2016 odpowiada mniej więcej poziomowi zysku operacyjnego. Nie można więc mówić o erozji, a jedynie o stabilizacji na wysokim poziomie.

Jarosław: Z czego wynika największa dynamika przyrostu zysku brutto po III kwartałach?
Zarząd Grupy AMBRA: Bardzo dobra sprzedaż na wszystkich rynkach była głównym czynnikiem poprawy wyników finansowych w trzecim kwartale.

Ciekawski: Czy planowane są otwarcia nowych sklepów Centrum Wina albo zmiany w sieci istniejących?
Zarząd Grupy AMBRA: Po otwarciu sklepu w Bydgoszczy w listopadzie 2015 r. planujemy w przyszłym roku obrotowym otwarcie w Katowicach oraz w Galerii Północnej w Warszawie.

Władysław: Czy polityka dywidendowa jest niezagrożona w kolejnych latach?
Zarząd Grupy AMBRA: Nie widzimy zagrożeń dla kontynuacji polityki wysokiej stopy dywidendy.

Gosiak: Jakie są powody, że rośnie sprzedaż win stołowych i musujących?
Zarząd Grupy AMBRA: Od lat nieustannie rosnący rynek win stołowych pokazał w ostatnich miesiącach korzystny dla naszej strategii rozwój dynamiki w kanałach dystrybucji: po okresach ekspansji sieci dyskontowych dynamika wzrostu w tym obszarze wyraźnie spadła; tymczasem wzrosty sprzedaży win wróciły do hipermarketów, supermarketów oraz małych sklepów zgodnie z ogólnym trendem na korzyść zakupów convenience (blisko i wygodnie). Rośnie nadal konsumpcja wina w gastronomii oraz zakupy Polaków w naszych sklepach specjalistycznych CENTRUM WINA. Rynek win musujących jako całość nadal nie pokazuje wzrostu, natomiast w ostatnich okresach umacniały się nasze marki: DORATO, CIN&CIN, MICHELANGELO, FIORE.

obserwator: Czy w innych krajach, gdzie obecna jest AMBRA rynek win rozwija się szybciej? Czy obserwowane są tam trendy, które dopiero spodziewane są w Polsce w kolejnych latach?
Zarząd Grupy AMBRA: Poza Polską Grupa AMBRA sprzedaje głównie wina musujące, brandy i likiery. Oceniamy, że wzrosty rynków zagranicznych będą nieco wolniejsze niż w Polsce (z uwagi na wyższy poziom konsumpcji niż w Polsce). Z drugiej strony nasze udziały rynkowe są na tych rynkach niższe niż w Polsce. Dlatego istnieje potencjał do ich zwiększania. Powinno to przełożyć się na dalsze wzrosty sprzedaży, przede wszystkim na rynku rumuńskim.

obserwator: Jakie obserwujecie najciekawsze trendy na rynku fine wines?
Zarząd Grupy AMBRA: Jak wspominaliśmy, sprzedaż win wysokogatunkowych na rynku polskim nadal rośnie. Właśnie w tym segmencie rośnie również sprzedaż win musujących za sprawą silnego trendu prosecco.

pjm: Czy w branży opłacalne i częste są transakcje przejęć? Czy spółka rozważa taki kierunek czy stawia na rozwój organiczny?
Zarząd Grupy AMBRA: Najbardziej wartościowe aktywa na polskim rynku wina zostały już skonsolidowane przez Grupę, dlatego rozwój na rynku wina będziemy opierać na wzroście organicznym.

Stefan Szczygieł: Czy jest Pan zadowolony z obecnych tendencji rynkowych?
Zarząd Grupy AMBRA: Rozwój rynku wina, rosnącego nieustannie od 25 lat, jest nadal czynnikiem silnie wspierającym aktualny i przyszły wzrost wartości naszego biznesu. Korzystnie działa powrót wzrostu do hipermarketów i sklepów tradycyjnych oraz rosnąca sprzedaż win droższych. Rynek cydru wzrośnie w tym roku po raz kolejny dwucyfrowo. Rynki zagraniczne: Czechy, Rumunia, Słowacja mają dla nas nadal niewykorzystane potencjały wzrostu.

analityk: Czy wina polskie będą miały rosnącą pozycję w portfolio Centrum Wina?
Zarząd Grupy AMBRA: Rozszerzamy asortyment polskich win w CENTRUM WINA.

analityk: Jak zmienia się rynek dystrybucji win na Polskim rynku - czy mali butikowi importerzy są konkurencją dla Centrum Wina czy grają po tej samej stronie bramki?
Zarząd Grupy AMBRA: Wyspecjalizowani w segmentach niszowych mniejsi importerzy wzbogacają rynek i stanowią uzupełnienie dla dużych dystrybutorów oferujących pełną ofertę i obsługę. Tworząc potrzebną różnorodność budują rynek po tej samej stronie boiska.


Czat został zorganizowany na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.


Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej