Dywidendy

Od momentu debiutu giełdowego, czyli od ponad 15 lat AMBRA wypłaciła swoim akcjonariuszom ponad 150 mln zł dywidend.


* wysokość dywidendy - rekomendacja Zarządu AMBRA S.A.


Wybrane dane finansowe


Rok finansowy Grupy AMBRA obejmuje okres od 1 lipca do 30 czerwca.

(1) pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe
(2) przed pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi
(3) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszone o środki pieniężne

*zmiana w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku obrotowego
** zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego

Więcej danych finansowych jest dostępnych w pliku edytowalnym po naciśnięciu na grafikę.

Audytor

Firmą audytorską przeprowadzającą badania sprawozdań finansowych AMBRA S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019/2020 i 2020/2021 oraz dokonania przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych AMBRA S.A. i jej Grupy za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 i I półrocze roku obrotowego 2020/2021 jest BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Raport bieżący nr 8/2019 dotyczący wyboru audytora

Spółka korzystała z usług BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w latach 2005-2011.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej