Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Zarząd AMBRA S.A. oświadcza niniejszym, że jest mu znana treść zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW ("DPSN 2016") przyjętych uchwałą Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. i  obowiązujących spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 1 stycznia 2016 r. (pełna treść DPSN 2016 znajduje się TUTAJ).

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy oraz zgodnie z zasadą „comply or explain" Zarząd AMBRA S.A. poinformował w przesłanym przy wykorzystaniu systemu EBI raporcie bieżącym z dnia 22 stycznia 2016 r., że w Spółce nie były stosowane rekomendacje i zasady określone w punktach: IV.R.2., II.Z.3., II.Z.4., II.Z.5., III.Z.3., IV.Z.5., IV.Z.7., IV.Z.8. oraz V.Z.6. W raporcie tym znalazły się komentarze Zarządu AMBRA S.A. dotyczące przyczyn niestosowania w AMBRA S.A. wyżej wymienionych zasad i rekomendacji, jak również informacje i wyjaśnienia dotyczące zakresu stosowania niektórych zasad i rekomendacji.

W okresie do dnia sporządzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2015/2016 zakończony 30 czerwca 2016 r. opublikowanego 13 września 2016 r. podjęte zostały działania (uchwała Rady Nadzorczej), dzięki którym zasada V.Z.6. jest obecnie stosowana w Spółce.

W dniu 11 października 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale nr 32/2016 postanowiło dodać do Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. punkt III.40 o następującej treści:
„W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, akcjonariusz biorący udział w walnym zgromadzeniu ma prawo złożyć wniosek o zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia, jednocześnie podając powody złożenia takiego wniosku. Zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, w uzasadnieniu której należy wskazać szczególną sytuację będącą powodem zarządzenia przerwy. W treści uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wskazany będzie wyraźnie termin wznowienia obrad walnego zgromadzenia, przy czym termin musi być wyznaczony w taki sposób, aby nie stanowił bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym przez akcjonariuszy mniejszościowych.”
W tej samej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. zmienione zostało także brzmienie punktu VI.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A., które obecnie brzmi:
„Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiany wchodzą w życie w dniu, kolejnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) następującego po zakończeniu zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o zmianie niniejszego regulaminu."

W konsekwencji powyższych zmian w Spółce nie są obecnie stosowane jedynie rekomendacja IV.R.2. i zasada III.Z.3. określone w DPSN 2016.

Jednocześnie, zgodnie z zasadą I.Z.1.15 obowiązującej wersji Dobrych Praktyk Zarząd AMBRA S.A. oświadcza niniejszym, że Spółka nie opracowała i nie stosuje Polityki Różnorodności w odniesieniu do władz Spółki. W Spółce obowiązuje przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 9 maja 2012 r. Kodeks Etyczny, w którym między innymi zagwarantowano równość szans w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Ponadto zgodnie z zasadami określonymi w tym Kodeksie, zatrudnienie, ocena i promocja pracowników odbywać się może tylko w oparciu o kryteria kompetencji, doświadczenia i efektywności.

Raporty i oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego stanowią część raportów rocznych Grupy Kapitałowej AMBRA i są dostępne w zakładce Raporty.

Walne Zgromadzenie

Informacje na temat Walnego Zgromadzenia i archiwum Walnych Zgromadzeń znajdują się TU.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej